Si ta kuptosh që Allahu të do

95

Nëse doni ta dini dashurinë e Allahut për ju, atëherë shiko në këto tri vepra (punë), nëse kryeni një prej tyre, kjo tregon dashurinë e Tij për ju.

1. Shtimi i kryerjes së adhurimeve vullnetare (nafile) në mënyrë të vazhduar.

Në një hadith kudsij transmetohet se Allahu i Lartësuar ka thënë:

“… dhe vazhdon robi Im të afrohet tek Unë, duke kryer nafile (adhurime vullnetare) derisa ta dua atë (robin). (Buhariu, 6502).

Vullneti i njeriut për shtimin e veprave dhe adhurimeve vullnetare (nafile) dhe vazhdueshmëria në to është shenjë treguese e dashurisë së Allahut për robin e Tij. Nafilet janë çdo punë e mirë që bëhet për hir të Zotit, përveç farzeve (obligimeve) dhe këtu hyjnë falja e syneteve apo namaz nafile, agjërimi vullnetar (të hënë, të enjte, tre ditët e bardha 13,14,15 të çdo muaji hënor, dita e Arafatit, dita e Ashures, etj…), dhënia e lëmoshave (përveç zekatit që është obligim), ndihma e nevojtarëve, futja e gëzimit në zemrën e vëllait musliman, etj, etj, etj.

2. Ndjekja e të Dërguarit të Allahut -alejhi salatu ue selam-. Ka thënë Allahu i Madhëruar:

“Thuaju (o Muhamed): ‘Nëse ju e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua, që Allahu t’ju dojë dhe t’jua falë gjynahet! Allahu është Falës i Madh dhe Mëshirëplotë’.” Al Imran, 31.

Ndjekja e Profetit -alejhi salatu ue selam- është që të ndjekësh sunetin e tij, moralin e tij, të punosh me thëniet e tij, veprat e tij, udhëzimin e tij dhe reputacionin e tij dhe t’i bësh realitet ato në punët e përditshme të jetës tënde.

Load More In Islame

Check Also

Falënderimi i qoftë Allahut që shtëpia jonë ka derë

Në çatinë e një shtëpie të vjetër ishte një dhomë e vogël, në të cilën jetonte një grua e …